Bijeenkomst Luchtkwaliteit in de Gelderse Vallei

luchtmeetnet-HiS
Wanneer: Dinsdag 29 januari, 19.30 tot 22.00 uur
Waar:         Raadhuis Ede
Slechte luchtkwaliteit is niet alleen iets van de Randstad. Ook inwoners van de groene Gelderse Vallei krijgen er steeds meer mee te maken. Waar komt het vandaan en wat zijn de gevaren van dit onzichtbare maar groeiende probleem? Dat legt de GGD Gelderland Midden uit op dinsdag 29 januari in het Raadhuis van Ede.

Verder lezen


SME stuurt raadsfracties notitie over Edese “Wind- en zonnewijzer”

windzonlogoStichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) steunt het doel van de gemeente Ede om in 2050 energieneutraal te zijn. We onderschrijven het belang van een helder beleidskader voor de realisatie van windturbines en zonnevelden binnen onze gemeente. In de aanloop naar het raadsdebat over de “Wind- en zonnewijzer” op donderdag 13 december, heeft SME de raadsfracties middels een korte notitie een aantal punten ter overweging gegeven.

Verder lezen


Zomerbericht 2018

parklaan_anders2018 De SME stuurde afgelopen maand het zomerbericht 2018 naar haar donateurs.

U vindt er een kort overzicht van onderwerpen waar de SME recent mee bezig was. zoals de Parklaan. Door het uitblijven van rechtelijke uitspraak over de PAS-problematiek wil gemeente wil graag ‘voorlopige voorzieningen’ treffen om het vormalige kazerne ontsluiten. Hierbij worden ‘tijdelijk’ bomen gekapt, wat uiteraard niet mogelijk is. SME heeft zienswijzen ingediend om de druk op de ketel te houden.

Dit en veel andere voorbeelden van het SME werk staan in dit zomerbericht. Als U de activiteiten van de SME zou willen steunen kant U zich hier opgeven als donateur.

Verder lezen


Zienswijze tegen de ontwerp-watervergunning locatie Adamsdreef van Waterschap Vallei & Veluwe

I1364 artikel ENKA-pluim kaart Evert van Amerongen Deze ter inzage liggende ontwerp-watervergunning [voor onttrekking van vervuild grondwater afkomstig van de ENKA ter hoogte van Maandereng en Rietkampen] is voor de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) aanleiding om een zienswijze in te dienen. Naast sulfaat is er ook sprake van andere verontreinigingen, waaronder stoffen die gerekend worden tot zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) omdat deze kankerverwekkend zijn.

Verder lezen


Zienswijze SME ontwerpbestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’

natura2000-logo
Het college van burgemeester en wethouders heeft enige tijd geleden het ontwerp bestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’ ter inzage gelegd. De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) diende een voorlopige zienswijze in,  en stuurde onlangs de formele onderbouwing op. Een samenvatting  staat  hieronder, de volledige onderbouwing van de  zienwijze is  hier te vinden.

Verder lezen


Gemeente Ede heeft moeite met afspraken Kastanjebos Otterlo

ruigtezone_resampleDe gemeente Ede lukt het maar niet om zich aan de afspraken te houden rondom de aanleg van het Kastanjebos, het nieuwe sportpark in Otterlo. Een belangrijk punt is dat de faunapassage die speciaal aangelegd zou worden nog steeds niet is ingericht. Vorige week bleek dat de zogenaamde ruigtestrook die dassen beschutting moet geven om te kunnen foerageren grotendeels was omgeploegd. Er staan nu nog twee dunne struikjes. De SME is teleurgesteld over de uitvoering van het convenant door de gemeente. Voor de SME is het ook een kwestie van vertrouwen. Er zijn immers diverse terreinen waarover we met de gemeente afspraken zouden kunnen maken. Om er dan samen uit te komen en vertrouwen op te bouwen is het, ook voor die andere onderwerpen, noodzakelijk dat je je wederzijds aan de afspraken houdt.

Verder lezen


SME input voor het bestuursakkoord

coalitie_doet_oproepChristenUnie, CDA, GroenLinks, GemeenteBelangen en D66 zijn gestart met de formatie. Samen willen ze komen tot een nieuw college en een bestuursakkoord voor de komende vier jaar.Om direct de daad bij het woord te voegen deden de partijen een oproep aan alle maatschappelijke organisaties om input te leveren voor het bestuursakkoord. De SME heeft dat gedaan.

Verder lezen


Groeiend animo voor nieuwe natuur Mooi Binnenveld

plantingDe stichting Mooi Binnenveld schrijft in haar nieuwsbrief van maart 2018 dat de aankoop van natuurgronden  voorspoedig verloopt:

“Het aantal personen, huishoudens en groepen dat intekent op een certificaat voor Mooi Binnenveld groeit gestaag. Eind februari stond het totaal op 100, inmiddels is dat 125. We merken dat de belangstelling blijft toenemen. Het is ook mooi om te lezen om welke redenen mensen inschrijven op en certificaat. U vindt een bloemlezing daarover op een speciale websitepagina.

Verder lezen


Toch vervuild water uit voormalige vuilstort Wekerom

wekeromsevuilstort_scheurenOp de voormalige vuilstortplaats in Wekerom zijn jarenlang diverse soorten afval gestort die nu als chemisch afval worden beschouwd. Omdat de gemeente (onder verwijzing naar een onderzoek uit 2016) van mening bleef dat er geen sprake was van ernstige vervuiling lieten bezorgde omwonende zelf een onderzoek doen door Arcadis. Ede stad scheef op 21 maart dat uit dit rapport blijkt dat het uitlopende water en zelfs het grondwater wel degelijk vervuild zijn met o.a. zware metalen, en zeer schadelijke stoffen als benzeen, xylenen en naftaleen.

Verder lezen