Online workshop ‘Kachel stoken met minder overlast’

De SME besteed regelmatig aandacht aan de luchtkwaliteit en en de problemen van fijnstof (o.a. hier en hier). Het stoken van houtkachels levert een belangrijke bijdrage de luchtvervuiling. De gevolgen van luchtverontreiniging voor onze gezondheid zijn enorm. In dat kader delen we hier graag een persbericht van Natuur en Milieu Gelderland en de gemeente Ede over een online workshop ‘Kachel stoken met minder overlast’ voor de inwoners van gemeente Ede.

Continue reading


Solidaire organisaties demonstreren voor Sterrebos

Het Sterrebos bij Born dreigt gekapt te worden. Red het bos, en de banen! Hieronder de oproep van Red het Sterrebos:

“De solidaire organisaties die eerder het initiatief namen voor een steunverklaring (webmaster: waaronder de SME) doen deze oproep voor een groot protest zondag 6 februari 14:00 bij het Sterrebos. Red het Sterrebos steunt dit initiatief natuurlijk van harte. We zullen erbij zijn en nodigen iedereen uit ook te komen.

Continue reading


Publieksavond: De effecten van de Klimaat- en stikstofcrisis voor ons in Ede

Op 18 November vond de jaarlijkse bijeenkomst van de SME https://sme-ede.nl/site/home/ weer plaats. Behalve de donateurs zijn ook belangstellenden daar altijd welkom. Vorig jaar konden we vanwege corona geen publieke bijeenkomst organiseren. Deze keer was dat dank zij de extra grote ruimte van de Edesche concerzaal met enige beperkingen gelukkig wel weer mogelijk.
Op de goed bezochte avond kwamen twee onderwerpen die hoog op onze agenda staan aan bod: klimaatverandering en de stikstofproblematiek.

Continue reading


Zienswijze bouw 50 recreatiewoningen Otterlo

Op 14 oktober 2020 is een Aanvraag Omgevingsvergunning gedaan voor het bouwen van 50 recreatiewoningen aan de Hoenderloseweg in Otterlo. Het recreatievolume in Otterlo staat op gespannen voet met de wettelijk beschermde status van het Natura2000-gebied de Veluwe.

De natuurkwaliteit, en hiermee het behoud van habitattypen, leefgebieden en de populaties van karakteristieke soorten, staat enorm onder druk als gevolg van een slechte milieukwaliteit (stikstofproblematiek, verdroging), maar ook door recreatie.

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de Stichting Natuurlijk Otterlo (Natuurlijk Otterlo) dienen hierbij een zienswijze in. Deze richt zich tegen alle aspecten van de aangevraagde omgevingsvergunning. De SME en Natuurlijk Otterlo verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders de vergunning niet toe te kennen.

Continue reading


Bezwaarschrift Parkeren ENKA

sea of cars

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de regels omtrent parkeren voor vergunninghouders en betaald parkeren in Ede aan te passen. Het ENKA-terrein is buiten dit nieuwe besluit gelaten, waardoor de bestaande vergunningshouderszone vanaf 1 januari 2021 wordt opgeheven.

De SME is van mening dat het (tijdelijk) gratis/vergunningsvrij maken van het parkeren in de wijk ENKA, direct in strijd is met bestaande beleidsafspraken en doelstellingen van de Gemeente Ede.

Door wethouder De Pater was met de samenwerkende milieubewegingen in Ede afgesproken er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk autoverkeer gebruik gaat maken van de Parklaan tijdens spitstijden. Er was een actieplan en rapport “Duurzame mobiliteit Parklaan Ede: Visie en actieplan” opgesteld. Het afschaffen van de vergunningshouderszone vanaf 1 januari 2021 op het ENKA terrein zou hier haaks op staan.

De SME heeft daarom een bezwaarschrift ingediend een verzoekt de gemeente daarin dringend het besluit te herzien en het ENKA terrein ook vanaf 1 januari 2021 in de vergunningshouderszone op te nemen.

Continue reading


Ede verbrandt biodiversiteit

Bomenkap aan de Panoramaweg in Bennekom, februari 2020. Foto: Marco Wamsteeker.

Wat doe je met een dood sparrenbos? In Ede is het antwoord al gauw: alle bomen kappen, afvoeren naar de biomassacentrale en verbranden. Daarmee verbrandt de gemeente indirect biodiversiteit, bijvoorbeeld doordat tijdens het kappen de mierenhopen van de rode bosmier platgereden zijn. Deze column door SME-bestuurslid Jos van der Panne verscheen eerder op ededorp.nl

Continue reading


Brieven aan raadsfracties over zonneveld Nergena

Stop zonneveld Nergena

Januari 2020 – Voorafgaand aan een oordeelvormend debat in de gemeenteraad van Ede over de ontwerp-omgevingsvergunning voor het initiatief Zonneveld Nergena bij Bennekom heeft SME, samen met de Vogelwerkgroep KNNV Wageningen e.o. en Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost, op 6 januari een brief gestuurd aan alle raadsfracties. Daarin hebben wij onze bedenkingen bij de aanleg van dit […]

Continue reading


Verslag donateursavond 2019

tegroen_birdsOp 14 november 2019 werd de jaarlijkse donateursavond van SME gehouden, met als thema ‘Een groene en gezonde leefomgeving’. Belangrijke gastspreker was Dr. Arnold van den Burg, gastonderzoeker aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij doet al lang onderzoek naar verzuring op de Zuidwest-Veluwe en de gevolgen daarvan voor natuur en milieu, en meer speciaal de vogels. Zijn presentatie kan hier bekeken worden. Daarna werden kortere pitches gegeven door Erik Wesselius (over luchtkwaliteit ), Jaco van der Gaast (over problemen bij hemelwater afkoppelen en de Enka pluim ) en Hein Bouwmeester (over groen in Ede ) , allemaal onderwerp waar SME in de toekomst de nadruk op kan leggen.
Na de pauze bleek dat de volgende drie onderwerpen door donateurs als belangrijk werden gezien: de Stikstofproblematiek, Biodiversiteit, en Biomassacentrale, snoei- en kapbeleid. In de rest van dit stuk wordt een volledige samenvatting van de avond gegeven.

Continue reading


Verhitte Gemoederen, IJzige stilte

biomassa-ede-vierkant Biomassa als warmtebron is een sterk omstreden onderwerp. Daar zijn redenen voor. Dit stuk probeert wat achtergronden van deze discussie te schetsen. Het onderzoek, en de consensus onder wetenschappers over de uitkomsten, laten al jaren zien ziet dat het verbranden van houtige biomassa eerder een probleem dan een oplossing is. Wat kan de gewone burger doen?  Het klimaatprobleem lijkt soms zo groot, en zo moeilijk, dat de  moed je in de schoenen zinkt. Maar daar is geen reden voor. Ondanks de kritieke situatie is veel mogelijk. Maar het  is aan de burgers om hun bestuurders op het recht pad te houden. Dat kan door mee te praten in het publieke debat, door te wijzen op de feiten die de wetenschap aandraagt, en vooral door –als het er op aan komt zo als nu– hun volksvertegenwoordigers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun burgers.

Continue reading