Zienswijze SME ontwerpbestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’

natura2000-logo
Het college van burgemeester en wethouders heeft enige tijd geleden het ontwerp bestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’ ter inzage gelegd. De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) diende een voorlopige zienswijze in,  en stuurde onlangs de formele onderbouwing op. Een samenvatting  staat  hieronder, de volledige onderbouwing van de  zienwijze is  hier te vinden.

Verder lezen


Gemeente Ede heeft moeite met afspraken Kastanjebos Otterlo

ruigtezone_resampleDe gemeente Ede lukt het maar niet om zich aan de afspraken te houden rondom de aanleg van het Kastanjebos, het nieuwe sportpark in Otterlo. Een belangrijk punt is dat de faunapassage die speciaal aangelegd zou worden nog steeds niet is ingericht. Vorige week bleek dat de zogenaamde ruigtestrook die dassen beschutting moet geven om te kunnen foerageren grotendeels was omgeploegd. Er staan nu nog twee dunne struikjes. De SME is teleurgesteld over de uitvoering van het convenant door de gemeente. Voor de SME is het ook een kwestie van vertrouwen. Er zijn immers diverse terreinen waarover we met de gemeente afspraken zouden kunnen maken. Om er dan samen uit te komen en vertrouwen op te bouwen is het, ook voor die andere onderwerpen, noodzakelijk dat je je wederzijds aan de afspraken houdt.

Verder lezen


SME input voor het bestuursakkoord

coalitie_doet_oproepChristenUnie, CDA, GroenLinks, GemeenteBelangen en D66 zijn gestart met de formatie. Samen willen ze komen tot een nieuw college en een bestuursakkoord voor de komende vier jaar.Om direct de daad bij het woord te voegen deden de partijen een oproep aan alle maatschappelijke organisaties om input te leveren voor het bestuursakkoord. De SME heeft dat gedaan.

Verder lezen


Groeiend animo voor nieuwe natuur Mooi Binnenveld

plantingDe stichting Mooi Binnenveld schrijft in haar nieuwsbrief van maart 2018 dat de aankoop van natuurgronden  voorspoedig verloopt:

“Het aantal personen, huishoudens en groepen dat intekent op een certificaat voor Mooi Binnenveld groeit gestaag. Eind februari stond het totaal op 100, inmiddels is dat 125. We merken dat de belangstelling blijft toenemen. Het is ook mooi om te lezen om welke redenen mensen inschrijven op en certificaat. U vindt een bloemlezing daarover op een speciale websitepagina.

Verder lezen


Toch vervuild water uit voormalige vuilstort Wekerom

wekeromsevuilstort_scheurenOp de voormalige vuilstortplaats in Wekerom zijn jarenlang diverse soorten afval gestort die nu als chemisch afval worden beschouwd. Omdat de gemeente (onder verwijzing naar een onderzoek uit 2016) van mening bleef dat er geen sprake was van ernstige vervuiling lieten bezorgde omwonende zelf een onderzoek doen door Arcadis. Ede stad scheef op 21 maart dat uit dit rapport blijkt dat het uitlopende water en zelfs het grondwater wel degelijk vervuild zijn met o.a. zware metalen, en zeer schadelijke stoffen als benzeen, xylenen en naftaleen.

Verder lezen


Zienswijze evenementvergunning “Centraal Nederland Rally”

rallyDe SME heeft een zienswijze ingediend over de aanvraag van een evenementvergunning van “Centraal Nederland Rally” voor Meulunteren/ De Valk.
De SME vindt het niet wenselijk om in de omgeving van Nationaal Landschap de Veluwe/Natura2000-gebied en ook nog in het broedseizoen, een autorally toe te laten. De kernkwaliteiten zijn hier stilte ruimte en rust. Een rally betekent aantasting van deze kernkwaliteiten en aantasting van de natuurbeleving van de recreanten op de Veluwe. Bovendien vindt de SME een autorally niet passend omdat zeer recent beleid is vastgesteld om de luchtproblematiek, o.a. vanwege fijnstof, aan te gaan pakken. Tenslotte wijst de SME er op het besluit van de gemeente Apeldoorn in najaar 2017 om op haar grondgebied geen gelegenheid te bieden voor het houden van de rally van Centraal Nederland Rally. Dit onder meer uit het oogpunt van veiligheid.

Verder lezen


Fietsersbond debatteert met de politiek

fietsbondOp dinsdag 6 maart vanaf 19:45 organiseert de Fietsersbond in het kader van de komende verkiezingen een debatavond met vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedingen naar een zetel in de gemeenteraad van Ede. Het debat wordt gehouden in de rode zaal van Cultura.
De Fietsersbond wil graag van de politieke partijen horen welke visie zij op het fietsbeleid hebben. Gedebatteerd wordt aan de hand van stellingen, waarbij ook de bezoekers interactief hun mening kunnen geven. Iedereen is uitgenodigd.

Verder lezen


Uitnodiging informatieavond landbouw en volksgezondheid met verkiezingsdebat 6 maart AFGELAST

luchtvervuiling
AFGELAST

Helaas is  de onderstaande informatieavond door onvoorzien omstandigheden afgelast.  Naar verwachting zal de  avond op  later moment alsnog plaatsvinden. Dat zal dan helaas wel na de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Als daarover meer bekend is dan zullen wij daarover berichten.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie organiseert i.s.m. de SME op dinsdag 6 maart (19.30 – 22.00 uur) in Ede (Zalencentrum De Fietser naast station Ede-Wageningen) een informatieavond over het thema ‘Landbouw en volksgezondheid in de Vallei’. Twee sprekers (GGD-arts Henk Jans en de Edese wethouder Leon Meijer) verzorgen beiden een inleiding over dit onderwerp. Het tweede deel van de avond is ingericht als een debat met en tussen een aantal vertegenwoordigers van politieke partijen uit de regio.

Verder lezen


Luchtkwaliteit & luchtvervuiling

vroegtijdigoverlijden_small De Luchtkwaliteit in Gelderland is nog steeds niet gezond. Het rapport van GGD Gelderland-Midden meldt dat inwoners van Ede gemiddeld ruim een jaar eerder overlijden als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Sterfte is slechts het topje van de ijsberg. De luchtverontreiniging in Gelderland veroorzaakt jaarlijks 430.000 verzuimdagen en is daarmee verantwoordelijk voor 5% van alle verzuimdagen

Verder lezen