Brandbrief naar Natuurmonumenten

Onvrede natuurorganisaties over vereniging Natuurmonumenten

vergraste_heide

 

 

 

 

 

 

 

Zevenenveertig natuurbeschermings organisaties (waaronder de SME) roepen in een brief de vereniging Natuurmonumenten dringend op veel actiever op te treden in verband met de naderende invoering van deProgrammatische Aanpak Stikstof‘ (PAS).

De PAS heef tot doel om – naast de beperking van de stikstof depositie- ook ruimte te scheppen voor uitbreiding van de veestapel. Nog afgezien van de vraag of zo’n beleid wenselijk is gezien de slechte naleving van de bestaande regels door veel veebedrijven, en de bepekte mogelijkheden de stikstof belasting door technische maatregelen verder terug te brengen, zijn er ook grote juridische risco’s. In de brief wordt juist dit aspect bij Natuurmonumenten onder de aandacht gebracht.

De bescherming van Natura-2000-gebied is geregeld in de Natuurbeschermingswet (NB-wet). Nederland heeft zich met de andere landen van de EU verplicht om een selectie van essentiële natuurwaarden te behouden. Om dit te realiseren worden NB-vergunning uitgegeven. Zonder NB-vergunning is het niet toegestaan activiteiten uit te voeren die een ‘mogelijk negatief effect’ hebben op N2000 gebied. Omdat de meeste N2000 gebieden gevoelig zijn voor ammoniak hebben bijna alle veehouderijbedrijven een NB-vergunning nodig.

In de brief wijzen de bezorgde organisaties er echter op dat er op dit moment reeds duizenden Natuurbeschermingswetvergunningen zijn verleend die samen al een zeer grote depositie mogelijk maken. Daarnaast zijn er veel bedrijven die zonder vergunning hebben uitgebreid (zie bijvoorbeeld hier enhier). De actuele jurisprudentie biedt ruimte voor legalisatie van deze bestaande bedrijfsdeposities zo lang de emissies op bedrijfsniveau niet toenemen. Alle vergunningen tezamen zullen daarom een zeer grote stikstof overbelasting veroorzaken.

Het is vrijwel onmogelijk om eenmaal verleende vergunningen weer in te trekken zonder hoge afkoopsommen. De organisataties waarschuwen daarom dat het toelaten dat de vergunningen in grote aantallen worden toegekend het grote risico heeft dat een politieke oplossing later onbetaalbaar zal zijn. Elke verleende NB-vergunning kan worden gezien als een zware hypotheek op het natuurbudget.

Het is daarom zaak voor Natuurmonumenten om nu op te treden. Enkel zo lang veel bedrijven nog niet over een vergunning beschikken, bestaat er ruimte voor politiek handelen.

Meer informatie is te vinden in het stuk Stikstof tot nadenken, de ontbrekende feiten).