Zienswijze SME ontwerpbestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’

natura2000-logo
Het college van burgemeester en wethouders heeft enige tijd geleden het ontwerp bestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’ ter inzage gelegd. De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) diende een voorlopige zienswijze in,  en stuurde onlangs de formele onderbouwing op. Een samenvatting  staat  hieronder, de volledige onderbouwing van de  zienwijze is  hier te vinden.

Verder lezen


Gemeente Ede heeft moeite met afspraken Kastanjebos Otterlo

ruigtezone_resampleDe gemeente Ede lukt het maar niet om zich aan de afspraken te houden rondom de aanleg van het Kastanjebos, het nieuwe sportpark in Otterlo. Een belangrijk punt is dat de faunapassage die speciaal aangelegd zou worden nog steeds niet is ingericht. Vorige week bleek dat de zogenaamde ruigtestrook die dassen beschutting moet geven om te kunnen foerageren grotendeels was omgeploegd. Er staan nu nog twee dunne struikjes. De SME is teleurgesteld over de uitvoering van het convenant door de gemeente. Voor de SME is het ook een kwestie van vertrouwen. Er zijn immers diverse terreinen waarover we met de gemeente afspraken zouden kunnen maken. Om er dan samen uit te komen en vertrouwen op te bouwen is het, ook voor die andere onderwerpen, noodzakelijk dat je je wederzijds aan de afspraken houdt.

Verder lezen


SME input voor het bestuursakkoord

coalitie_doet_oproepChristenUnie, CDA, GroenLinks, GemeenteBelangen en D66 zijn gestart met de formatie. Samen willen ze komen tot een nieuw college en een bestuursakkoord voor de komende vier jaar.Om direct de daad bij het woord te voegen deden de partijen een oproep aan alle maatschappelijke organisaties om input te leveren voor het bestuursakkoord. De SME heeft dat gedaan.

Verder lezen


Toch vervuild water uit voormalige vuilstort Wekerom

wekeromsevuilstort_scheurenOp de voormalige vuilstortplaats in Wekerom zijn jarenlang diverse soorten afval gestort die nu als chemisch afval worden beschouwd. Omdat de gemeente (onder verwijzing naar een onderzoek uit 2016) van mening bleef dat er geen sprake was van ernstige vervuiling lieten bezorgde omwonende zelf een onderzoek doen door Arcadis. Ede stad scheef op 21 maart dat uit dit rapport blijkt dat het uitlopende water en zelfs het grondwater wel degelijk vervuild zijn met o.a. zware metalen, en zeer schadelijke stoffen als benzeen, xylenen en naftaleen.

Verder lezen


Zienswijze evenementvergunning “Centraal Nederland Rally”

rallyDe SME heeft een zienswijze ingediend over de aanvraag van een evenementvergunning van “Centraal Nederland Rally” voor Meulunteren/ De Valk.
De SME vindt het niet wenselijk om in de omgeving van Nationaal Landschap de Veluwe/Natura2000-gebied en ook nog in het broedseizoen, een autorally toe te laten. De kernkwaliteiten zijn hier stilte ruimte en rust. Een rally betekent aantasting van deze kernkwaliteiten en aantasting van de natuurbeleving van de recreanten op de Veluwe. Bovendien vindt de SME een autorally niet passend omdat zeer recent beleid is vastgesteld om de luchtproblematiek, o.a. vanwege fijnstof, aan te gaan pakken. Tenslotte wijst de SME er op het besluit van de gemeente Apeldoorn in najaar 2017 om op haar grondgebied geen gelegenheid te bieden voor het houden van de rally van Centraal Nederland Rally. Dit onder meer uit het oogpunt van veiligheid.

Verder lezen


Fietsersbond debatteert met de politiek

fietsbondOp dinsdag 6 maart vanaf 19:45 organiseert de Fietsersbond in het kader van de komende verkiezingen een debatavond met vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedingen naar een zetel in de gemeenteraad van Ede. Het debat wordt gehouden in de rode zaal van Cultura.
De Fietsersbond wil graag van de politieke partijen horen welke visie zij op het fietsbeleid hebben. Gedebatteerd wordt aan de hand van stellingen, waarbij ook de bezoekers interactief hun mening kunnen geven. Iedereen is uitgenodigd.

Verder lezen


Luchtkwaliteit & luchtvervuiling

vroegtijdigoverlijden_small De Luchtkwaliteit in Gelderland is nog steeds niet gezond. Het rapport van GGD Gelderland-Midden meldt dat inwoners van Ede gemiddeld ruim een jaar eerder overlijden als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Sterfte is slechts het topje van de ijsberg. De luchtverontreiniging in Gelderland veroorzaakt jaarlijks 430.000 verzuimdagen en is daarmee verantwoordelijk voor 5% van alle verzuimdagen

Verder lezen


Hoe duurzaam zijn de bio-energie centrales in de gemeente Ede?

i2072_089_snoeien_in_kernhem_small In Nederland wordt biomassa veelvuldig gebruikt om de impact van energieproductie te verminderen en te helpen bij het bereiken van duurzaamheids doelstellingen. Tegelijkertijd is er bezorgdheid over de nadelige effecten. SME vreest dat in Ede te veel biomassa wordt geoogst, zonder oog voor andere functies van het bos zoals biodiversiteit. Daarom is voor SME een korte studie uitgevoerd door zes Wageningse studenten.

Verder lezen


Informatiemiddag Lelystad Airport

lelystadairportBeste mensen,

Graag willen we u uitnodigen voor de informatiemiddag op 10 februari 2018 over de mogelijke effecten  voor Ede van de opening van het vakantievliegveld  Lelystad Airport. Deze informatieronde vormt een verdieping van en een tegenwicht  tegenover de informatieavond die in september 2017 is gehouden in de Reehorst. De middag wordt ingeleid door wethouder Leon Meijer.

Op deze middag spreken vier deskundigen over de routes van de vliegtuigen, de effecten op het milieu en het besluitvormingsproces.  De informatiemiddag start met en inloop om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij:   https://hoogoverede.nl/  In verband met het te verwachten aantal belangstellenden wordt u gevraagd zoveel mogelijk op de fiets te komen.

Met vriendelijke groet, namens ‘nee tegen laagvliegroutes over Ede’
Elsa Loosjes

Verder lezen