Open brief aan college en raad van Ede

Bennekom, 3 oktober 2014

Geacht gemeentebestuur,

Opnieuw staat u op het punt om de plannen voor de Parklaan vast te leggen in een bestemmingsplan. Een eerdere poging strandde bij de Raad van State, na een procedure waarin een groot aantal zienswijzen en beroep zorgde voor een forse vertraging. Nu staan we aan het begin van een nieuwe procedure. Als WPA kiezen wij dit moment om een dringend beroep op u te doen, u daarop nog eens goed te bezinnen en u af te vragen of de plannen werkelijk onveranderd moeten worden doorgevoerd, maar liefst tien jaar nadat ze voor het eerst werden geformuleerd. De wereld is sinds 2004 nogal veranderd.

De Parklaan is ontworpen op basis van vrijwel uitsluitend verkeerskundige argumenten. Hij moet en hij zal op basis van een technische benadering van verwachte verkeersstromen gedeeltelijk zelfs vierbaans worden uitgevoerd. Het Geldersch Landschap, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, de Fietsersbond, de Stichting Milieuwerkgroepen Ede, de Algemene Belangenvereniging Ede Oost en een groot aantal andere individuele en groepen belanghebbenden en grondeigenaren langs en op het tracé; van de Parklaan hebben zich tot aan de Raad van State tegen de plannen verzet met argumenten die betrekking hadden op de gevolgen voor de omgeving. De Raad van State heeft uiteindelijk geoordeeld dat die inhoudelijke bezwaren grotendeels geen stand hielden, maar heeft vervolgens het plan om vooral procedurele redenen afgekeurd.
Het is verleidelijk om nu te denken dat de volgende poging probleemloos de eindstreep zal halen, zolang die procedurele fouten maar worden vermeden. Maar vergis u niet. Dat is maar zeer de vraag.

Allereerst betekent de afwijzing van de ingediende bezwaren door de Raad van State geen automatische goedkeuring van het plan in de volgende ronde. Er nog van afgezien dat na de vorige procedure nog wel degelijk wat open einden bestaan, betekent een nieuwe ronde nieuwe kansen en in ieder geval opnieuw een zorgvuldige behandeling van alle ingediende argumenten bij de Raad van State. Daarbij is niet op voorhand uit te sluiten, dat nieuwe bezwaren zullen worden geformuleerd die wél hout snijden. Wij zullen ons tegen een ongewijzigd plan verzetten. Bij een onveranderd plan zal een nieuwe procedure onvermijdelijk opnieuw worden vertraagd en de uitkomst blijft ongewis.

Bovendien merken wij op dat een bezinning op de plannen bij velen van u welkom moet zijn. Afgaande op de verkiezingsbeloften van D’66, CDA en Groen Links/Progressief Ede en uitspraken op persoonlijke titel van meerdere raadsleden uit de overige partijen kan het niet anders of een fors deel van de Raad en tenminste enkelen uit uw College zijn voorstander van een andere benadering van de Parklaan problematiek. Een recent gesprek met uw wethouder die met de plannen voor de Parklaan is belast heeft ons daarin gesterkt. Aanpassing van de plannen werd door hem bespreekbaar genoemd.

Wij menen daarom dat het nu tijd is, om die verkiezingsbeloften waar te maken. Nu kan het nog; de nieuwe bestemmingsplan procedure is nog niet gestart.

Durf de gebaande paden te verlaten! Denk ‘out of the box’!

Vraag u af of het werkelijk onontkoombaar moet zijn een 4-baansweg tussen Ede en Bennekom aan te leggen ten koste van zó veel. Een korte verkenning leert al dat er voor dat zuidelijke stuk zeker werkbare alternatieven zijn te ontwikkelen, die veel minder schade toebrengen aan de omgeving. Wij zullen u daarbij graag van dienst zijn. Kom uw verkiezingsbeloften na! Niet alleen de formele belanghebbenden, maar de gehele Edese burgerij heeft daar recht op. Belofte maakt schuld…

Hoogachtend, Werkgroep Parklaan Anders