Zomerbericht 2018

parklaan_anders2018 De SME stuurde afgelopen maand het zomerbericht 2018 naar haar donateurs.

U vindt er een kort overzicht van onderwerpen waar de SME recent mee bezig was. zoals de Parklaan. Door het uitblijven van rechtelijke uitspraak over de PAS-problematiek wil gemeente wil graag ‘voorlopige voorzieningen’ treffen om het vormalige kazerne ontsluiten. Hierbij worden ‘tijdelijk’ bomen gekapt, wat uiteraard niet mogelijk is. SME heeft zienswijzen ingediend om de druk op de ketel te houden.

Dit en veel andere voorbeelden van het SME werk staan in dit zomerbericht. Als U de activiteiten van de SME zou willen steunen kant U zich hier opgeven als donateur.

Verder lezen


Zienswijze tegen de ontwerp-watervergunning locatie Adamsdreef van Waterschap Vallei & Veluwe

I1364 artikel ENKA-pluim kaart Evert van Amerongen Deze ter inzage liggende ontwerp-watervergunning [voor onttrekking van vervuild grondwater afkomstig van de ENKA ter hoogte van Maandereng en Rietkampen] is voor de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) aanleiding om een zienswijze in te dienen. Naast sulfaat is er ook sprake van andere verontreinigingen, waaronder stoffen die gerekend worden tot zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) omdat deze kankerverwekkend zijn.

Verder lezen


Zienswijze SME ontwerpbestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’

natura2000-logo
Het college van burgemeester en wethouders heeft enige tijd geleden het ontwerp bestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’ ter inzage gelegd. De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) diende een voorlopige zienswijze in,  en stuurde onlangs de formele onderbouwing op. Een samenvatting  staat  hieronder, de volledige onderbouwing van de  zienwijze is  hier te vinden.

Verder lezen


Gemeente Ede heeft moeite met afspraken Kastanjebos Otterlo

ruigtezone_resampleDe gemeente Ede lukt het maar niet om zich aan de afspraken te houden rondom de aanleg van het Kastanjebos, het nieuwe sportpark in Otterlo. Een belangrijk punt is dat de faunapassage die speciaal aangelegd zou worden nog steeds niet is ingericht. Vorige week bleek dat de zogenaamde ruigtestrook die dassen beschutting moet geven om te kunnen foerageren grotendeels was omgeploegd. Er staan nu nog twee dunne struikjes. De SME is teleurgesteld over de uitvoering van het convenant door de gemeente. Voor de SME is het ook een kwestie van vertrouwen. Er zijn immers diverse terreinen waarover we met de gemeente afspraken zouden kunnen maken. Om er dan samen uit te komen en vertrouwen op te bouwen is het, ook voor die andere onderwerpen, noodzakelijk dat je je wederzijds aan de afspraken houdt.

Verder lezen


SME input voor het bestuursakkoord

coalitie_doet_oproepChristenUnie, CDA, GroenLinks, GemeenteBelangen en D66 zijn gestart met de formatie. Samen willen ze komen tot een nieuw college en een bestuursakkoord voor de komende vier jaar.Om direct de daad bij het woord te voegen deden de partijen een oproep aan alle maatschappelijke organisaties om input te leveren voor het bestuursakkoord. De SME heeft dat gedaan.

Verder lezen


Groeiend animo voor nieuwe natuur Mooi Binnenveld

plantingDe stichting Mooi Binnenveld schrijft in haar nieuwsbrief van maart 2018 dat de aankoop van natuurgronden  voorspoedig verloopt:

“Het aantal personen, huishoudens en groepen dat intekent op een certificaat voor Mooi Binnenveld groeit gestaag. Eind februari stond het totaal op 100, inmiddels is dat 125. We merken dat de belangstelling blijft toenemen. Het is ook mooi om te lezen om welke redenen mensen inschrijven op en certificaat. U vindt een bloemlezing daarover op een speciale websitepagina.

Verder lezen


Toch vervuild water uit voormalige vuilstort Wekerom

wekeromsevuilstort_scheurenOp de voormalige vuilstortplaats in Wekerom zijn jarenlang diverse soorten afval gestort die nu als chemisch afval worden beschouwd. Omdat de gemeente (onder verwijzing naar een onderzoek uit 2016) van mening bleef dat er geen sprake was van ernstige vervuiling lieten bezorgde omwonende zelf een onderzoek doen door Arcadis. Ede stad scheef op 21 maart dat uit dit rapport blijkt dat het uitlopende water en zelfs het grondwater wel degelijk vervuild zijn met o.a. zware metalen, en zeer schadelijke stoffen als benzeen, xylenen en naftaleen.

Verder lezen


Zienswijze evenementvergunning “Centraal Nederland Rally”

rallyDe SME heeft een zienswijze ingediend over de aanvraag van een evenementvergunning van “Centraal Nederland Rally” voor Meulunteren/ De Valk.
De SME vindt het niet wenselijk om in de omgeving van Nationaal Landschap de Veluwe/Natura2000-gebied en ook nog in het broedseizoen, een autorally toe te laten. De kernkwaliteiten zijn hier stilte ruimte en rust. Een rally betekent aantasting van deze kernkwaliteiten en aantasting van de natuurbeleving van de recreanten op de Veluwe. Bovendien vindt de SME een autorally niet passend omdat zeer recent beleid is vastgesteld om de luchtproblematiek, o.a. vanwege fijnstof, aan te gaan pakken. Tenslotte wijst de SME er op het besluit van de gemeente Apeldoorn in najaar 2017 om op haar grondgebied geen gelegenheid te bieden voor het houden van de rally van Centraal Nederland Rally. Dit onder meer uit het oogpunt van veiligheid.

Verder lezen


Fietsersbond debatteert met de politiek

fietsbondOp dinsdag 6 maart vanaf 19:45 organiseert de Fietsersbond in het kader van de komende verkiezingen een debatavond met vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedingen naar een zetel in de gemeenteraad van Ede. Het debat wordt gehouden in de rode zaal van Cultura.
De Fietsersbond wil graag van de politieke partijen horen welke visie zij op het fietsbeleid hebben. Gedebatteerd wordt aan de hand van stellingen, waarbij ook de bezoekers interactief hun mening kunnen geven. Iedereen is uitgenodigd.

Verder lezen