Zienswijze bouw 50 recreatiewoningen Otterlo

Op 14 oktober 2020 is een Aanvraag Omgevingsvergunning gedaan voor het bouwen van 50 recreatiewoningen aan de Hoenderloseweg in Otterlo. Het recreatievolume in Otterlo staat op gespannen voet met de wettelijk beschermde status van het Natura2000-gebied de Veluwe.

De natuurkwaliteit, en hiermee het behoud van habitattypen, leefgebieden en de populaties van karakteristieke soorten, staat enorm onder druk als gevolg van een slechte milieukwaliteit (stikstofproblematiek, verdroging), maar ook door recreatie.

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de Stichting Natuurlijk Otterlo (Natuurlijk Otterlo) dienen hierbij een zienswijze in. Deze richt zich tegen alle aspecten van de aangevraagde omgevingsvergunning. De SME en Natuurlijk Otterlo verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders de vergunning niet toe te kennen.

Continue reading


Bezwaarschrift Parkeren ENKA

sea of cars

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de regels omtrent parkeren voor vergunninghouders en betaald parkeren in Ede aan te passen. Het ENKA-terrein is buiten dit nieuwe besluit gelaten, waardoor de bestaande vergunningshouderszone vanaf 1 januari 2021 wordt opgeheven.

De SME is van mening dat het (tijdelijk) gratis/vergunningsvrij maken van het parkeren in de wijk ENKA, direct in strijd is met bestaande beleidsafspraken en doelstellingen van de Gemeente Ede.

Door wethouder De Pater was met de samenwerkende milieubewegingen in Ede afgesproken er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk autoverkeer gebruik gaat maken van de Parklaan tijdens spitstijden. Er was een actieplan en rapport “Duurzame mobiliteit Parklaan Ede: Visie en actieplan” opgesteld. Het afschaffen van de vergunningshouderszone vanaf 1 januari 2021 op het ENKA terrein zou hier haaks op staan.

De SME heeft daarom een bezwaarschrift ingediend een verzoekt de gemeente daarin dringend het besluit te herzien en het ENKA terrein ook vanaf 1 januari 2021 in de vergunningshouderszone op te nemen.

Continue reading


Dioxines op ENKA

In februari 2020 is de aanwezigheid van dioxines aangetoond in het door de voormalige ENKA-fabriek vervuilde grondwater, de bekende ENKA pluim. Het onderzoek werd uitgevoerd na lang aandringen van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede en de vereniging Mooi Wageningen. Schokkend nieuws dat ik lees in het onderzoeksverslag van het ingenieursbureau TAUW die het onderzoek uitvoerde. Maar […]

Continue reading


Ede verbrandt biodiversiteit

Bomenkap aan de Panoramaweg in Bennekom, februari 2020. Foto: Marco Wamsteeker.

Wat doe je met een dood sparrenbos? In Ede is het antwoord al gauw: alle bomen kappen, afvoeren naar de biomassacentrale en verbranden. Daarmee verbrandt de gemeente indirect biodiversiteit, bijvoorbeeld doordat tijdens het kappen de mierenhopen van de rode bosmier platgereden zijn. Deze column door SME-bestuurslid Jos van der Panne verscheen eerder op ededorp.nl

Continue reading


Brieven aan raadsfracties over zonneveld Nergena

Stop zonneveld Nergena

Januari 2020 – Voorafgaand aan een oordeelvormend debat in de gemeenteraad van Ede over de ontwerp-omgevingsvergunning voor het initiatief Zonneveld Nergena bij Bennekom heeft SME, samen met de Vogelwerkgroep KNNV Wageningen e.o. en Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost, op 6 januari een brief gestuurd aan alle raadsfracties. Daarin hebben wij onze bedenkingen bij de aanleg van dit […]

Continue reading


Verslag donateursavond 2019

tegroen_birdsOp 14 november 2019 werd de jaarlijkse donateursavond van SME gehouden, met als thema ‘Een groene en gezonde leefomgeving’. Belangrijke gastspreker was Dr. Arnold van den Burg, gastonderzoeker aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij doet al lang onderzoek naar verzuring op de Zuidwest-Veluwe en de gevolgen daarvan voor natuur en milieu, en meer speciaal de vogels. Zijn presentatie kan hier bekeken worden. Daarna werden kortere pitches gegeven door Erik Wesselius (over luchtkwaliteit ), Jaco van der Gaast (over problemen bij hemelwater afkoppelen en de Enka pluim ) en Hein Bouwmeester (over groen in Ede ) , allemaal onderwerp waar SME in de toekomst de nadruk op kan leggen.
Na de pauze bleek dat de volgende drie onderwerpen door donateurs als belangrijk werden gezien: de Stikstofproblematiek, Biodiversiteit, en Biomassacentrale, snoei- en kapbeleid. In de rest van dit stuk wordt een volledige samenvatting van de avond gegeven.

Continue reading