Parklaan Ede kan echt anders

De Werkgroep Parklaan Anders (WPA) pleit, nu het nog kan, voor een duurzame en omgevingsvriendelijke aanleg van de nieuwe Parklaan. Een 4-baans wegtracé met een enorme inbreuk op de omgeving is niet nodig. Een gewone 2-baansweg is ruim genoeg.

Na de uitspraak van de Raad van State dit voorjaar (201211728/1/R2), waarbij het bestemmingsplan voor de aanleg en inrichting van de nieuw te construeren Parklaan werd vernietigd, ligt het voor de hand de plannen nog eens goed te bekijken en met name het 4-baanstracé. B&W zijn echter voornemens het plan vrijwel ongewijzigd opnieuw in te dienen. Vooral het vierbaanstracé tussen Ede en Bennekom en de vernietiging van de Hoekelumse Eng roepen echter veel vragen op.

Het plan is nu uitsluitend gebaseerd op een inschatting van verkeersstromen en een vast, en vooral technisch protocol hoe daarmee moet worden omgegaan. Andere overwegingen, zoals leefbaarheid, landschap en cultuurhistorie, hebben volgens de WPA geen of onvoldoende een rol gespeeld. Bovendien lijkt de toekomstige verkeersintensiteit te hoog ingeschat. Het is namelijk nog helemaal niet zeker of en ook wanneer alle geplande nieuwbouwprojecten waarop de verkeerscijfers zijn gebaseerd, kunnen worden gerealiseerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht stagnatie en zelfs stilstand in de realisatie van huidige nieuwbouw (zie: Balans voor de leefomgeving 2014, deel 2 ). Verder zijn er autonome ontwikkelingen die leiden tot minder woon-werkverkeer. Zo is het autobezit de laatste jaren veel minder gegroeid dan verwacht en dragen ontwikkelingen als thuiswerken en de vergrijzing bij aan een daling van het woon-werkverkeer.
Volgens de WPA is het daarom alleszins mogelijk om tot een betere en vooral omgevingsvriendelijker oplossing te komen: handhaven van een tweebaansweg met fietspaden aan beide zijden, met een andere verbinding met de A12 en zonder enorm kruispunt op de Hoekelumse Eng. Dat is bovendien gunstig voor de financiën van de gemeente Ede, wat in tijden van bezuiniging toch zeker wenselijk is.

Negatieve aspecten van het huidige plan zijn kortom:

  • een kale 4-baansweg in plaats van een monumentale bomenlaan
  • aantasting van de Hoekelumse Eng en Landgoed Hoekelum
  • de terugkeer van verkeerslichten in plaats van rotondes
  • tussen de Zandlaan en Bennekom op de Parklaan een maximum snelheid van 80 km over 600 m
  • een sociaal onveilige fietstunnel
  • een onveilig tweerichtingenfietspad
  • geen voorziening voor voetgangers
  • onnodig aanzuigen van extra verkeer vanuit Bennekom

Alles pleit voor de realisatie van een ‘gewone’ tweebaansweg. Diverse politieke partijen, waaronder D’66, hebben zich voor de gemeenteraadsverkiezingen al uitgesproken voor een betere oplossing, maar die hebben zich tot nu toe niet meer laten horen. Daarom pakt de WPA de draad weer op.

Voor meer informatie: Suzette Stumpel (SME) 0318-418362 of (GNMF) 0616239963.

wpalogo150x150