Parklaan Wordt Anders!

parklaan_anders_mensen

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft, samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en vele anderen (waaronder de Werkgroep Parklaan Anders), nooit bezwaren gehad tegen een redelijke ontsluiting van de Kazerneterreinen en het ENKA-terrein.

Maar wel bezwaren tegen een megalomane Parklaan met een 4-baans snelweg van Bennekom naar het NS-station die het sluipverkeer tussen A12 en N224 zou mogelijk maken. Een Parklaan waarbij de groene omgeving, nabije natuur en de Europees beschermde natuur van de Veluwe nog meer onder druk zou komen te staan. Wij zijn in onze bezwaren gesteund door een beroep bij en een schorsing door de Raad van State, en een arrest (op verzoek van de RvS) door het Europese Hof van Justitie. Met dit inzicht zijn SME, GNMF en andere bezwaarden en de Gemeente Ede tot overeenstemming gekomen tot een andere Parklaan. Samen komen ze tot de volgende overwegingen.

 Overwegingen voor een andere Parklaan

Er zijn geen onoverkomelijke bezwaren tegen een definitieve ontsluiting van de Kazerneterreinen en het ENKA-terrein. Dat kan een andere ontsluiting zijn dan de door de Gemeente oorspronkelijk voorgestelde vormgeving van de Parklaan met aansluitingen op A12 en de N224, waarbij interlokaal verkeer wordt aangetrokken, en natuur en landschap en ook de kwaliteit van de leefomgeving wordt aangetast.

Het oorspronkelijke ontwerp van de Parklaan voorzag in een aansluiting van Bennekom op de verbindingsweg naar de A12. SME, GNMF en anderen onderschrijven de wens van de Dorpsraad Bennekom om geen aansluiting van de A12 naar Bennekom op te nemen. Dan zou er immers de mogelijkheid tot sluipverkeer via Bennekom ontstaan. SME en GNMF vinden dit ook belangrijk vanuit het oogpunt van natuur en milieu.

We hechten veel belang aan de leefomgeving, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Daarom willen we:

 • afname van de overschrijding van de Kritische Depositiewaarden van Habitattypen, veroorzaakt door NOx-depositie in het aangrenzende Natura 2000-gebied Veluwe;
 • beperking van het ruimtebeslag door asfalt en verkeer ten bate van groen, bomen en natuur;
 • behoud van de kwaliteiten van Hoekelum op het gebied van natuur, landschap, landgoed en omgeving, en ontzien van de eng;
 • handhaving van het theehuis op de bestaande locatie;beperking van verkeersoverlast (geluid, stank, uitstoot van schadelijke stoffen);
 • terugbrengen van de maximum snelheid;
 • stimuleren van het gebruik van schone mobiliteitsvormen, mede in relatie tot klimaatdoelen.

Daarom wordt de Parklaan anders

Gemeente Ede en bovengenoemde organisaties zijn het eens geworden over een andere Parklaan. Hierover hebben we het volgende in een overeenkomst afgesproken:

 • Op de Bennekomseweg en Edeseweg komt 1 rijstrook per rijrichting;
 • De aansluiting op de Enkalaan wordt een voorrangsplein (Langzaam-Rijden-Gaat-Sneller);
 • De aansluiting van de Zandlaan vindt plaats met een rotonde die valt binnen de bebouwde kom;
 • De maximumsnelheid op de Edeseweg en verbindingsweg tot nieuwe onderdoorgang A12 wordt 50 km/uur;
 • Er komt geen aansluiting vanuit Bennekom op de A12 en omgekeerd;
 • Er komt een tweerichtingenfietspad (‘doorfietsroute’) aan de westzijde van de Bennekomse- en Edeseweg;
 • Er worden minder bomen gekapt; deze worden ruimer dan ooit gecompenseerd met her- en verplant en groenfonds.

Tenslotte

Wij hebben met deze overeenkomst een patstelling doorbroken en daarmee een andere en betere Parklaan mogelijk gemaakt. En als het goed gaat is nu geen rechter meer nodig. We laten daarmee zien wat burgerparticipatie tezamen met grote inzet van een eigen verkeersdeskundige en advocatenbureau, vermag.

De SME blijft zich inzetten voor natuur, landschap en milieu in Ede.

 •   Zij zet zich ook in om het ernstig vervuilde grondwater van de ENKA onder de Maandereng en Rietkampen ter plekke te zuiveren, zodat dit niet door Gemeente, Provincie en Waterschap via een pijpleiding ongezuiverd wordt geloosd op de Neder-Rijn.

  Dinsdag 29 januari 19.30 tot 22.00 uur organiseren Gemeente Ede, GNMF en SME een informatieavond over

Luchtkwaliteit en gezondheid in de Gelderse Vallei

Slechte luchtkwaliteit is niet alleen iets van de Randstad. Ook inwoners van de groene Gelderse Vallei krijgen steeds meer mee te maken met hoge concentraties fijnstof. Waar komt dat vandaan? Wat betekent dit onzichtbare, maar groeiende probleem voor onze gezondheid? Dat legt de GGD Gelderland Midden uit op donderdagavond 29 januari in het Raadhuis van Ede. Op die avond verkennen we ook de gezamenlijke aanpak van de diverse Vallei-gemeenten om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Een belangrijke rol is weggelegd voor inwoners. Op deze avond licht het RIVM toe hoe de luchtkwaliteit via een landelijk meetnet in kaart gebracht wordt – en op welke manier u daar zelf aan kunt meedoen: met een sensor op uw eigen terrein. RIVM onderzoekt op welke manier nieuwe sensordata gebruikt kan worden in de monitoring van de leefomgeving. Samen willen we experimenteren met sensoren om te kijken wat je er wel en niet mee kunt. Doet u mee?

Wij zien deze avond nadrukkelijk ook als donateursavond (doorgeschoven van 2018 naar 2019) voor de SME en voor leden van de GNMF.

Locatie: Raadhuis Gemeente Ede, Bergstraat 4 Inloop vanaf 19.30. 

Start programma 20.00

Inleidingen

 •  Gevolgen van een slechte luchtkwaliteit voor de volksgezondheid (GGD)
 •   Aanpak verbetering luchtkwaliteit Gelderse Vallei (Gemeente Ede)
 •   Meetnet luchtkwaliteit, meten is weten en de inzet van burgerwetenschap (RIVM)

Discussie en afronding

U kunt zich via de website van de GNMF voor deze avond aanmelden.

Tekeningen

Insert your error message here, if the PDF cannot be displayed.
Parklaan: totaal-overzicht-dec-2018
Insert your error message here, if the PDF cannot be displayed.

Parklaan: Parklaan zuid-dec 2018