SME reactie op de de Omgevingsvisie Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 14 mei 2013 de ontwerp-Omgevingsvisie Gelderland met bijbehorend PlanMER vastgesteld. Deze omgevingsvisie beschrijft hoe de provincie de komende tien jaar wil omgaan met ontwikkelingen en initiatieven rond economische structuurversterking, duurzaamheid, innovatie en bereikbaarheid. Maar ook met natuur, landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit. De omgevingsvisie is de vervanger van het streekplan en enkele andere structuurvisies.

Het plan heeft ter inzage gelegen, en de SME heeft een zienswijze geschreven, en voorstellen voor verbetering gedaan.

Lees verder in de zienswijze van de SME op dit plan.