Zienswijze tegen de ontwerp-lozingsvergunning Neder-Rijn Wageningen van Rijkswaterstaat

I1364 artikel ENKA-pluim kaart Evert van AmerongenDe SME meent dat de ‘Ontwerp watervergunning voor de locatie Adamsdreef te Ede’ met nummer 1033363/1047511 van het Waterschap Vallei en Veluwe goeddeels berust op een aaneenschakeling van doelredeneringen ten behoeve van lozing van vervuild grondwater op de Neder-Rijn. Mede daarom moet u de aangevraagde lozingsvergunning niet verlenen. Onderstaand zetten wij de gronden waarop onze zienswijze berust nader uiteen.

Preambule: Binnen de kaderrichtlijn water (KRW) geldt: ‘Ingevolge de tweede zin van artikel 191, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), berust het milieubeleid van de Unie op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt.’

De SME is van mening dat in het huidig tijdsgewricht het ongehoord is industrieel verontreinigd grondwater [afkomstig van de ENKA] ongezuiverd te lozen op de Neder-Rijn.

Alle inspanningen van het verantwoordelijke Waterschap Vallei en Veluwe, de Gemeente Ede en de Provincie Gelderland is erop gericht dit mogelijk te maken. Het hele proces van vergunningverlening is naar dit doel toegeschreven.

De tijd van verdunnen en steeds hogere schoorstenen is voorbij.

De SME wijst de voorgestelde ‘end-of-pipe’ oplossing af, en verzoekt naast de zuivering van chloorfenolen, direct ook de sulfaatlast te zuiveren. Er is daartoe niet naar voldoende meest recente behandelingsmethoden gekeken.

De SME is van mening dat zuivering van het verontreinigde grondwater van de ENKA-pluim ter plekke in Ede of in de nabijheid ervan (bv. bij RWZI-Bennekom) dient plaats te vinden.

Gelet op al het vorenstaande verzoeken wij Rijkswaterstaat om de door het Waterschap Vallei en Veluwe gevraagde vergunning ex Besluit lozen buiten inrichtingen, niet te verlenen.

De volledige zienswijze  is hier te vinden . Meer achtergrond informatie staat hier en hier op de site.