Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor de bouw van een mega-pluimveestal bij Harskamp

De locatie voor de geplande grootschalige pluimveehouderij bevindt zich een paar honderd meter ten westen van Natura 2000-gebied Veluwe. De bouw en het gebruik van de pluimveestal (met vrije uitloop) zullen leiden tot een grote toename van de uitstoot van stikstof en fijnstof op deze locatie. Daarmee zou de stikstofdepositie in het reeds overbelaste Natura […]

Lees verder


Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor de World Food Experience

WFC Experience entree

Stichting Milieuwerkgroepen Ede plaatst grote vraagtekens bij de aard, omvang en (financiële) haalbaarheid van de ‘World Food Center Experience’. De SME geeft de voorkeur aan een andere, milieuvriendelijke invulling van de gebouwen van de voormalige Mauritskazerne, bijvoorbeeld als verzamelpand voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid. Bij een dergelijke invulling kunnen de monumentale gebouwen in hun huidige […]

Lees verder


Startnotitie Transformatie Horapark reden tot zorg voor Stichting Milieuwerkgroepen Ede

Paddenpoel Horapark

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft in een schriftelijke reactie aan burgemeester en wethouders van Ede haar zorgen kenbaar gemaakt omtrent de Startnotitie Transformatie Horapark zoals die in februari door B&W is vastgesteld. Ook het Bewonerscomité Enka-Horapark (bewoners van de Enkawijk), de paddenwerkgroep “Hora Est”, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuur en Milieu Gelderland en de […]

Lees verder


Zienswijze bouw 50 recreatiewoningen Otterlo

Op 14 oktober 2020 is een Aanvraag Omgevingsvergunning gedaan voor het bouwen van 50 recreatiewoningen aan de Hoenderloseweg in Otterlo. Het recreatievolume in Otterlo staat op gespannen voet met de wettelijk beschermde status van het Natura2000-gebied de Veluwe.

De natuurkwaliteit, en hiermee het behoud van habitattypen, leefgebieden en de populaties van karakteristieke soorten, staat enorm onder druk als gevolg van een slechte milieukwaliteit (stikstofproblematiek, verdroging), maar ook door recreatie.

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de Stichting Natuurlijk Otterlo (Natuurlijk Otterlo) dienen hierbij een zienswijze in. Deze richt zich tegen alle aspecten van de aangevraagde omgevingsvergunning. De SME en Natuurlijk Otterlo verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders de vergunning niet toe te kennen.

Lees verder


Bezwaarschrift Parkeren ENKA

sea of cars

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de regels omtrent parkeren voor vergunninghouders en betaald parkeren in Ede aan te passen. Het ENKA-terrein is buiten dit nieuwe besluit gelaten, waardoor de bestaande vergunningshouderszone vanaf 1 januari 2021 wordt opgeheven.

De SME is van mening dat het (tijdelijk) gratis/vergunningsvrij maken van het parkeren in de wijk ENKA, direct in strijd is met bestaande beleidsafspraken en doelstellingen van de Gemeente Ede.

Door wethouder De Pater was met de samenwerkende milieubewegingen in Ede afgesproken er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk autoverkeer gebruik gaat maken van de Parklaan tijdens spitstijden. Er was een actieplan en rapport “Duurzame mobiliteit Parklaan Ede: Visie en actieplan” opgesteld. Het afschaffen van de vergunningshouderszone vanaf 1 januari 2021 op het ENKA terrein zou hier haaks op staan.

De SME heeft daarom een bezwaarschrift ingediend een verzoekt de gemeente daarin dringend het besluit te herzien en het ENKA terrein ook vanaf 1 januari 2021 in de vergunningshouderszone op te nemen.

Lees verder