Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor de bouw van een mega-pluimveestal bij Harskamp

De locatie voor de geplande grootschalige pluimveehouderij bevindt zich een paar honderd meter ten westen van Natura 2000-gebied Veluwe. De bouw en het gebruik van de pluimveestal (met vrije uitloop) zullen leiden tot een grote toename van de uitstoot van stikstof en fijnstof op deze locatie. Daarmee zou de stikstofdepositie in het reeds overbelaste Natura 2000-gebied significant toenemen. Hiervoor is geen Natuurbeschermingswetvergunning verleend door de provincie Gelderland. De omgevingsvergunning is in strijd met de Edese Aanpak Stikstof, waarmee de gemeente zich ten doel heeft gesteld een reductie van stikstofuitstoot door agrarische bedrijven te bereiken.

Op 30 juli 2021 diende de SME daarom een bezwaarschrift in tegen de door B&W van de gemeente Ede verleende omgevingsvergunning.

Eerder (19 mei 2021) diende de SME een zienswijze op de aanvraag van deze omgevingsvergunning in.