Geen hoogbouw op ENKA!

hb_artwork_detailProjectontwikkelaar AM is voornemens hoogbouw van negen verdiepingen (de Residentie) te realiseren op het ENKA terrein in Ede (zie www.residentie-anders.nl voor de feiten). In het huidige bestemmingsplan is hoogbouw niet toegestaan. Gemeente en projectontwikkelaar willen het daarom wijzigen, en zo hoogbouw mogelijk maken. Deze wijziging ligt tot 26 juni ter inzage, waarna de gemeenteraad het al dan niet aanneemt. Wijkbewoners en tuinders zijn tegen hoogbouw omdat: hoogbouw niet past in de wijk, de stedenbouwkundige motivatie voor hoogbouw ontbreekt, hoogbouw voor veel schaduw zorgt en de privacy schaadt van omwonenden en het cultureel erfgoed ENKA door hoogbouw uit het zicht raakt.  Daarom wil de wijk het oorspronkelijke plan, namelijk laagbouw met maximaal 20 woningen  en geen hoogbouw met 32 woningen.

 

De SME heeft ook bezwaren tegen hoogbouw en heeft de volgende bedenkingen:

 

  • Volstaat het in 2009 opgestelde plan-milieueffectrapport nog wel in de gewijzigde situatie? Van belang in dezen is de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 waarin (samengevat) o.a. een streep wordt gezet door de in Nederland alom gehanteerde systematiek om de negatieve effecten van de gebiedsontwikkeling (verkeersemissies) kunnen worden weggestreept tegen het ‘schoner worden’ van het verkeer.
  • Wat zijn de omgevingseffecten vanwege voorgenomen hoogbouw, die op 100 meter afstand van het strikt beschermde Europese Natura 2000 gebied de Veluwe komt te liggen? Wij denken aan lichtvervuiling, geluidsvervuiling, landschapsvervuiling, aantasting van de kernkwaliteiten van het Nationaal landschap (ongestoorde natuur en landschapsbeleving). De bouwhoogte moet sowieso daarom onder de boomgrens (20 m) blijven.
  • Zijn de gevolgen van een verdubbeling van het aantal auto’s meegenomen in verkeersprognoses gemaakt voor het bestemmingsplan? Een korte exercitie met de AERIUS-calculator laat zien dat de verwachte verkeersstroom een significante impact heeft op het Natura 2000 gebied.
  • Is een project-m.e.r.-beoordeling meegenomen die vereist is in het stedelijke ontwikkelingsproject ?

Voor meer informatie zie www.residentie-anders.nl.