Startnotitie Transformatie Horapark reden tot zorg voor Stichting Milieuwerkgroepen Ede

Paddenpoel Horapark

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft in een schriftelijke reactie aan burgemeester en wethouders van Ede haar zorgen kenbaar gemaakt omtrent de Startnotitie Transformatie Horapark zoals die in februari door B&W is vastgesteld. Ook het Bewonerscomité Enka-Horapark (bewoners van de Enkawijk), de paddenwerkgroep “Hora Est”, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuur en Milieu Gelderland en de […]

Continue reading


Zienswijze bouw 50 recreatiewoningen Otterlo

Op 14 oktober 2020 is een Aanvraag Omgevingsvergunning gedaan voor het bouwen van 50 recreatiewoningen aan de Hoenderloseweg in Otterlo. Het recreatievolume in Otterlo staat op gespannen voet met de wettelijk beschermde status van het Natura2000-gebied de Veluwe.

De natuurkwaliteit, en hiermee het behoud van habitattypen, leefgebieden en de populaties van karakteristieke soorten, staat enorm onder druk als gevolg van een slechte milieukwaliteit (stikstofproblematiek, verdroging), maar ook door recreatie.

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de Stichting Natuurlijk Otterlo (Natuurlijk Otterlo) dienen hierbij een zienswijze in. Deze richt zich tegen alle aspecten van de aangevraagde omgevingsvergunning. De SME en Natuurlijk Otterlo verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders de vergunning niet toe te kennen.

Continue reading


Bezwaarschrift Parkeren ENKA

sea of cars

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de regels omtrent parkeren voor vergunninghouders en betaald parkeren in Ede aan te passen. Het ENKA-terrein is buiten dit nieuwe besluit gelaten, waardoor de bestaande vergunningshouderszone vanaf 1 januari 2021 wordt opgeheven.

De SME is van mening dat het (tijdelijk) gratis/vergunningsvrij maken van het parkeren in de wijk ENKA, direct in strijd is met bestaande beleidsafspraken en doelstellingen van de Gemeente Ede.

Door wethouder De Pater was met de samenwerkende milieubewegingen in Ede afgesproken er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk autoverkeer gebruik gaat maken van de Parklaan tijdens spitstijden. Er was een actieplan en rapport “Duurzame mobiliteit Parklaan Ede: Visie en actieplan” opgesteld. Het afschaffen van de vergunningshouderszone vanaf 1 januari 2021 op het ENKA terrein zou hier haaks op staan.

De SME heeft daarom een bezwaarschrift ingediend een verzoekt de gemeente daarin dringend het besluit te herzien en het ENKA terrein ook vanaf 1 januari 2021 in de vergunningshouderszone op te nemen.

Continue reading


Dioxines op ENKA

In februari 2020 is de aanwezigheid van dioxines aangetoond in het door de voormalige ENKA-fabriek vervuilde grondwater, de bekende ENKA pluim. Het onderzoek werd uitgevoerd na lang aandringen van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede en de vereniging Mooi Wageningen. Schokkend nieuws dat ik lees in het onderzoeksverslag van het ingenieursbureau TAUW die het onderzoek uitvoerde. Maar […]

Continue reading


Ede verbrandt biodiversiteit

Bomenkap aan de Panoramaweg in Bennekom, februari 2020. Foto: Marco Wamsteeker.

Wat doe je met een dood sparrenbos? In Ede is het antwoord al gauw: alle bomen kappen, afvoeren naar de biomassacentrale en verbranden. Daarmee verbrandt de gemeente indirect biodiversiteit, bijvoorbeeld doordat tijdens het kappen de mierenhopen van de rode bosmier platgereden zijn. Deze column door SME-bestuurslid Jos van der Panne verscheen eerder op ededorp.nl

Continue reading