Zienswijze bouw 50 recreatiewoningen Otterlo

Op 14 oktober 2020 is een Aanvraag Omgevingsvergunning gedaan voor het bouwen van 50 recreatiewoningen aan de Hoenderloseweg in Otterlo. Het recreatievolume in Otterlo staat op gespannen voet met de wettelijk beschermde status van het Natura2000-gebied de Veluwe.

De natuurkwaliteit, en hiermee het behoud van habitattypen, leefgebieden en de populaties van karakteristieke soorten, staat enorm onder druk als gevolg van een slechte milieukwaliteit (stikstofproblematiek, verdroging), maar ook door recreatie.

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de Stichting Natuurlijk Otterlo (Natuurlijk Otterlo) dienen hierbij een zienswijze in. Deze richt zich tegen alle aspecten van de aangevraagde omgevingsvergunning. De SME en Natuurlijk Otterlo verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders de vergunning niet toe te kennen.

Lees de hele zienswijze als pdf